Our Architecture Believes –אני המאמין שלנו

הדגשהעיקריבבתיםשאנחנומתכנניםהואעלהרגש. הביתחייבלהיותפונקציונאלי, והואחייבלהיותאסתטיעדכמהשאפשר, אבלגםחשובשישלומשהומעברלזה, שהואיוכללרגש. ביןאםזהמיפתחמאודגדולעםנוף, חללכפולאואפילומשולש – משהושיעוררויצורחוויהרגשית. הרצוןשלנוהואלצאתמהקופסהולנסותלייצרמשהושונהומאתגרכברב- DNA שלהפרויקט”.

דירה יפה

אדריכל מוביל

אדריכלים טובים

מעצבי דירות יוקרה

 

Our Architecture Believes –אני המאמין שלנו – אדריכל בתים פרטיים אדריכלים טובים 054-7333367